Asiakkaan tarpeen kokoisia hankkeita

Johtajuus

 • Johtoryhmätyöskentelyn vahvistaminen
 • Esimiestyön tuki (mm. Esimiehen Käsikirja, käytännönläheinen esimiesvalmennus, tuki ongelmatilanteissa)
 • Muutoshankkeiden tuki (ml. Yhteistoimintaneuvotteluiden prosessituki)
 • Hallituksen ja toimitusjohtajan työn itsearviointi

Osaaminen

 • Liiketoimintaa tukevan osaamisen vahvistaminen (mm. avainosaamisten määrittely, osaamismatriisit, osaamisen kehittämisen suunnitelmat)
 • Roolien ja vastuiden selkeyttäminen (mm. tehtävänkuvaukset)
 • Rekrytointi-, perehdytys- ja kehityskeskusteluprosessin kehittäminen ja toteutuksen tuki
 • Ikäjohtamisen mallin –luonti
 • Varhaisen tuen –mallin luonti ja toteutuksen tuki

Palkitseminen ja työsuhdeasiat

 • Palkitsemisen kokonaisuuden kehittäminen
 • Työsuhdeasioiden lainmukaisuuden varmistaminen (mm. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä velvoittamat suunnitelmat)

Rakenteet/prosessit/järjestelmät

 • Organisaatiorakenteen kehittäminen
 • Tuki järjestelmäkehityshankkeisiin henkilöstötietojen hallinnan näkökulmasta

Organisaatiokulttuuri

 • Työhyvinvointitutkimuksen suunnittelu ja toteutuksen tuki

Strategia

 • Strategiatyön fasilitointi, strategisten mittareiden määrittely
 • Laatupolitiikan päivittäminen henkilöstöasioiden ja johtamisen näkökulmasta

Asiakkaat startupeista pitkäaikaisiin toimijoihin (henkilöstö 15-12500) sekä yksityisellä, että julkisella sektorilla

Toimialoina mm. ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, elektroniikkateollisuus, konepajateollisuus, rakentaminen, koulutus, kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut