Toiminnan jatkuva arviointi on kehittämisen perusta – myös hallitustyöskentelyssä!

Saatamme helposti ajatella, että olemme hallitustyöskentelyn suhteen immuuneja normaaleille ryhmän muodostumisen lainalaisuuksille. Että olemme toimintamme ja ryhmädynamiikkamme osalta valmiita tehokkaaseen toimintaan päivästä yksi lähtien.

Näinhän ei kuitenkaan ole – myös hallitukseen pätevät täysin samat hyvän, toimivan tiimin syntymisen säännöt kuin tiimeihin yleensäkin. Hallitus käy läpi muotoutumisen vaiheen (forming), sen keskinäisessä toiminnassa myrskyää (storming), yhteiset pelisäännöt toiminnalle sovitaan (norming) ja vasta sen jälkeen päästään tehokkaimpaan aikaansaamisen vaiheeseen (performing). Hallituksen työskentelyn yhteen hioutumisen prosessissa on päätettävä mm. Miten hallitus hyödyntää ryhmässä olevaa kokemusta ja osaamista? Miten hallitus suuntaa ajankäytön, yhteistyön ja osaamisensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi? Minkälainen vuorovaikutus on suotavaa hallitusjäsenten kesken? Kuten ei muissakaan ryhmissä, nämä asiat eivät synny itsestään – niistä on keskusteltava, sovittava ja sovittua on noudatettava.

Ja vaikka homma on saatu toimimaan ja hallituksen työskentely näyttäytyy tehokkaana, emme silti voi jäädä laakereille lepäämään. Toiminnan jatkuva arviointi on kehittämisen perusta – näin myös hallitustyöskentelyssä! Nähdäksemme hallitustyöskentelyn ja toimitusjohtajan toiminnan vahvuudet samoin kuin kehittämisen kohteet, toimii sisäinen itsearviointi siihen erinomaisena välineenä.

Hallituksen toiminnan itsearviointi toteutetaan siten, että jokainen hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja antavat omat palautteensa kolmesta eri osa-alueesta: yrityksen tilanteen kokonaisarviosta, koko hallituksen työskentelystä ja toimitusjohtajan toiminnasta. Vastaukset kootaan yhteen ja niistä tehdään hallituksen ulkopuolisen yhteistyökumppanin toimesta yhteenveto (yksittäiset vastaajat eivät erotu). Tulosten perusteella nähdään minkä asioiden suhteen ollaan vahvoilla ja mihin olisi jatkossa syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Itsearvioinnin toteuttaneet yritykset ovat kokeneet arvioinnin avanneen silmiä hallituksen toiminnan tilanteesta, tuoneen hyvän lähtökohdan yhteiselle keskustelulle ja antaneen eväitä hallituksen toiminnan tehostamiseen entisestään.